Datakwaliteit
Diverse binnen onze sector actuele thema’s roepen om aandacht voor informatiebeheer en datakwaliteit. Het zijn uiteenlopende thema’s, waarin verschillende soorten informatie een rol spelen, maar waarbij datakwaliteit en -beheer steeds weer de rode draad zijn. Geavanceerde informatiesystemen vol ingewikkelde rekenregels hebben slechts een beperkte waarde als het vertrekpunt verkeerd is. Wanneer basale vastgoeddata niet op orde is, of wanneer daarover onduidelijkheid is, zal de uitkomst van het rekenwerk onbetrouwbaar of zelfs fout zijn. En als deze ‘throughput’ niet betrouwbaar is, dan zullen ook verantwoordingsrapportages niet aantoonbaar juist zijn. 

Maar niet alleen verantwoording is een probleem. Het ontbreken van valide data betekent ook dat sturen op doelstellingen moeilijk is. Zonder inzicht in de bestaande situatie kan immers weinig worden gezegd over de inspanningen die nodig zijn om doelstellingen te behalen. Dit geldt zowel voor doelstellingen t.a.v. de interne bedrijfsvoering (proces- en resultaatdoelstellingen) als voor vastgoedsturing (wensportefeuilles). 

Ervaringsdeskundigen herkennen in deze inleiding de in onze sector actuele thema’s waarin datamanagement zo’n cruciale rol speelt: 

  • Focus op vastgoedsturing en daaruit voortvloeiend de differentiatie tussen property management (ERP systemen) en expertsystemen voor assetmanagement, portfoliomanagement en financieel management. Al deze systemen hebben vergelijkbare vastgoeddata als startpunt.

  • Veranderende inzichten en regelgeving rondom waardebegrippen, waaronder de Markwaarde in Verhuurde Staat en Beleidswaarde en het belang van taxatiemanagement. Ook taxatiemanagementsystemen leunen op volledige en valide vastgoeddata.

  • Het belang van ‘big data’ (CBS, Landelijke Basisregistraties, IoT) voor het maken van portfolioanalyses en het verkrijgen van inzichten in regionaal of landelijk perspectief.

  • Behoefte aan rapportage- en analysetooling voor sturing en verantwoording.

  • Vermindering van administratieve lasten dVi en dPi (Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector).

  • Ketensamenwerking binnen operationele processen en het belang van standaarden voor gegevensuitwisseling (zoals VERA). 

Verschillende vormen dienstverlening
Batavia Groep heeft de kennis en ervaring in huis om corporaties te helpen bij het adresseren van de thema’s rondom datamanagement. Onze dienstverlening kan verschillende vormen aannemen, van hulp bij het invulling geven aan vastgoedsturing (met een grot
e organisatorische component) tot het helpen verzamelen en ordenen van data (met een grotere praktische/technische component). 

Ons uitgangspunt is altijd dat datamanagement en datakwaliteit zowel top-down als bottom-up benaderd moeten worden. Deze benadering sluit aan op onze visie op vastgoedsturing, waarbij top-down (portefeuillemanagement) en bottom-up (assetmanagement) samengaan en elkaar versterken.

Het is, met andere woorden, net zo belangrijk om na te denken over systemen en de processen om vastgoeddata vast te leggen en te beheren, als dat het belangrijk is om vanuit strategische processen en doelstellingen te benoemen welke gegevens belangrijk zijn (en welke niet!) en tot op welk detailniveau.

Advies op maat
Afhankelijk van de vraag c.q. het ambitieniveau van de corporatie en de fase waarin de organisatie zit, zal ons startpunt meer bottom-up of juist top-down zijn. Maar in alle gevallen zullen wij uw adviesvraag van beide kanten bekijken om tot een optimaal advies te komen. Optimaal betekent dat doelstellingen, processen en systemen op elkaar zijn afgestemd, dat proces- en resultaatmaatstaven helder en meetbaar zijn gedefinieerd, en dat keuzes zijn gemaakt ten aanzien van databeheer en rapportage- en 
analysetooling. 

Onze dienstverlening rondom datamanagement en datakwaliteit kán samengaan met een van onze softwareproducten, maar kan er ook los van staan.

Omdat datakwaliteit en vastgoedsturing in elkaars verlengde liggen, helpen wij corporaties met het op orde brengen van hun vastgoeddata in combinatie met de implementatie van ons Vastgoedportaal VIM en van ons portfolio- en assetmanagement model PAM. Maar wij helpen corporaties ook met het vertalen van vastgoedstrategieën naar operationele processen, en de stuur- en verantwoordingsinformatie die hiervoor nodig is. We kunnen hierbij helpen omdat we de corporatieprocessen en de meeste ERP-systemen en expertsystemen in de sector kennen. Jarenlange ervaring met advisering over vastgoedsturing heeft er toe geleid dat we ook goed ingevoerd zijn in voor de sector belangrijke, openbare, informatiebronnen en ontwikkelingen die hier gaande zijn. De samenwerking tussen Batavia Groep en het Kadaster is daarvoor een bewijs, evenals de koppeling met de BAG die we tot stand brengen voor onze VIM-klanten en de beschikbaarheid van algemene CBS-data in VIM.

Databeheer en standaardisatie
Batavia Groep kan advies geven over en praktische hulp bieden bij
het verzamelen, ordenen en opslaan van gegevens ten behoeve van analyse, rapportage en het delen van informatie. Als dat relevant is zetten we hierbij eigen software of BI-tooling van derden in, waaronder die van Microsoft (PowerBI). Omdat we het liefst oplossingen bieden die herbruikbaar zijn, zijn wij groot voorstander van standaardisatie binnen de sector en werken we hieraan actief mee door deelname in verschillende VERA-werkgroepen.

Meer informatie