Martijn Vermeulen: "Informatie management steeds belangrijker om strategie en operatie bij elkaar te brengen"

Anno 2017 merken we dat onze klanten in toenemende mate behoefte hebben aan consultancy. Het gaat dan niet alleen maar om de inrichting en het gebruik van onze producten, maar ook om optimalisatie van bedrijfsprocessen rondom vastgoedbeheer, klantsturing en financiële sturing in het algemeen. Hierbij is de kwaliteit van informatie een essentiële succesfactor, niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook om ervoor te zorgen dat strategie, tactiek en operatie over de juiste informatie beschikken.

Om aan dit soort consultancy vragen tegemoet te komen, is informatie expert Martijn Vermeulen sinds 1 april 2017 bij Batavia Groep aan de slag als Senior Adviseur Informatie Management.

Jarenlange ervaring met BI en informatiemanagement
Proces- en informatiemanagement is altijd de rode draad geweest in het werk van Martijn. “Het bij elkaar brengen van beleid, proces en informatie(systeem) blijft een van de grote uitdagingen waarvoor organisaties zich gesteld zien”, zegt Martijn. “Na mijn studie Informatiedienstverlening en -management (IDM) ben ik al vrij snel in aanraking gekomen met de woningcorporatiesector. Eerst als consultant proces- en informatiemanagement bij Quintis Advies, destijds onderdeel van de Woningraadgroep, en daarna in verschillende rollen bij het toenmalige Databalk, later Cegeka en nu cegeka-dsa. Zowel vanuit consultancy (als business consultant en BI consultant) als vanuit software development (als productmanager en business analyst) heb ik me ruim 15 jaar lang beziggehouden met vraagstukken rondom beleid en control, sturings- en verantwoordingsinformatie en business intelligence bij woningcorporaties.”

Met PAM, in combinatie met het al jaren succesvolle VIM Vastgoedportaal, is efficiënte integrale vastgoedsturing eindelijk dichtbij! 


Interne en externe uitdagingen
“Als Senior Adviseur Informatie Management bij Batavia Groep zal ik me zowel met interne als met externe vraagstukken bezighouden”, vervolgt Martijn. “Intern ligt mijn focus op de doorontwikkeling van de software, met name rondom gegevens- en informatiebeheer. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat goed informatiemanagement de brug slaat tussen strategische (portfoliomanagement), tactische (assetmanagement en complexbeheerplannen) en operationele processen. Specifiek ten aanzien van het Portfolio- en Assetmanagement Model (PAM) zal ik me ook bezighouden met de output van het model, in de vorm van kengetallen en prognosedetails die onder andere voor de dPi van belang zijn.”

Corporaties adviseren over informatiemanagement en BI-vraagstukken blijft Martijn ook bij Batavia Groep doen. “Daarbij staan de afstemming tussen processen en informatiesystemen en het adequaat inzetten van beschikbare BI-tooling - bijvoorbeeld Power BI - centraal. Deze dienstverlening bieden we in combinatie met het gebruik van een of meer softwaremodules van Batavia Groep, maar ook als op zichzelf staande adviesopdracht. Veel vraagstukken rondom informatievoorziening raken immers operationele en (andere) financiële processen, of hebben te maken met aspecten rondom datamanagement en keuzes voor specifieke BI-tooling.”

Grote ambities en hoge verwachtingen
Strategie en operatie staan volgens Martijn bij veel corporaties nog mijlenver uit elkaar. “Mijns inziens liggen hier enorme uitdagingen, zowel op het terrein van cultuur en organisatie, als rondom integratie van software en informatiestromen. Mede aangejaagd door de toenemende druk vanuit de overheid op verantwoording van beleidskeuzes en (financiële) resultaten, verwacht ik dat we nu het momentum hebben om de kloof te dichten en dat Batavia Groep daarin een belangrijke rol zal spelen.”

Martijn heeft hoge verwachtingen van het Portfolio- en Assetmanagement Model PAM. “Met dit model, in combinatie met het al jaren succesvolle VIM Vastgoedportaal, is efficiënte integrale vastgoedsturing eindelijk dichtbij! Het is duidelijk dat informatiemanagement hierbij een cruciale rol speelt: op diverse deelgebieden spelen expertsystemen een rol en op verschillende momenten in het proces vindt uitwisseling van informatie met ERP-systemen plaats. Tussen al die systemen/modules en betrokkenen wordt informatie uitgewisseld. VIM zal een centrale rol gaan spelen bij deze informatie uitwisseling, dus ook in de doorontwikkeling van VIM zal ik belangrijke een rol spelen. Bij Batavia Groep zit ik op de juiste plek om een bijdrage te leveren aan de afstemming tussen alle betrokken onderdelen in deze vastgoedinformatie-keten.”

Tot slot zegt Martijn: “Ik hoop bij veel (bekende en nog niet bekende) corporaties over de vloer te blijven komen voor gesprekken over proces- en informatiemanagement, en advies over het realiseren van concrete BI-producten ten behoeve van sturing en verantwoording.”