Zorgvastgoed en BOG/MOG vragen om eigen vastgoedsturing
Veel corporaties exploiteren naast de woningportefeuille, ook ander vastgoed zoals verzorgingshuizen of winkelvastgoed.  Hoewel het aantal contracten doorgaans beperkt is, is de kasstroom in relatieve zin veelal aanzienlijk en heeft het effect op het risicoprofiel van de vastgoedportefeuille. Het is daarom noodzakelijk voor corporaties om dergelijk vastgoed voor hun beleidsontwikkeling goed te kunnen modelleren.

Huurinkomsten bepalend voor risicoprofiel
In het risicobeoordelingsmodel van het WSW vormt de concentratie van het type vastgoedbezit één van de 24 businessrisks. Zorgvastgoed en BOG/MOG worden hierin specifiek benoemd. Voor het WSW is er sprake van een hoog risico als de corporatie een substantieel aantal Zorg- en BOG/MOG eenheden exploiteert. Er is sprake van ‘substantie’ als het aandeel van dit vastgoed in de jaarlijkse huurinkomsten groter is dan 7,5%. Daarnaast is er sprake van een hoog risico als de alternatieve aanwendingsmogelijkheden van dit vastgoed beperkt zijn.

Contracttypen voor Zorgvastgoed en BOG/MOG
De huurcontracten voor Zorgvastgoed en BOG wijken flink af van contracten voor woningen. Zo worden de contracten voor Zorg- en BOG/MOG vrijwel altijd aangegaan voor bepaalde tijd, al dan niet met een vooraf bepaalde verlengingstermijn. Ook de wijze waarop de huur jaarlijks wordt geïndexeerd wijkt meestal af. Naast het huurcontract is er bovendien regelmatig sprake van aanvullende overeenkomsten voor specifieke voorzieningen zoals alarminstallaties.

Naast de diversiteit in contracttypen, hebben corporaties meestal ook te maken met één of slechts enkele huurders voor een heel gebouw. Zegt zo’n huurder de huur op dan is er gelijk sprake van een flinke post huurderving. Het is duidelijk dat dit extra aandacht vraagt in het kader van het risicomanagement van de vastgoedportefeuille.

Daarmee is PAM het eerste pakket dat corporaties de mogelijkheid biedt om binnen één gebouw met meerdere huurcontracten met uiteenlopende looptijden, indexering en mutatiekansen te rekenen"

Vertaling in PAM
Kort geleden bracht Batavia Groep een nieuwe versie van het Portfolio- en Assetmanagementmodel (PAM) op de markt. In deze versie is uitgebreide functionaliteit beschikbaar om het Zorgvastgoed en de BOG/MOG portefeuille op de juiste wijze te modelleren. Naast de deskundige input van onze businesspartner Fakton leverde ook Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, verhuurder met een grote portefeuille woonzorgcomplexen, uitgebreide en onmisbare feedback tijdens het ontwikkelproces.

Met deze uitbreiding in PAM is het ons gelukt om corporaties een softwareoplossing aan te bieden die hen in staat stelt om de specifieke beleidsvraagstukken die samenhangen met Zorgvastgoed en BOG/MOG op de juiste wijze te modelleren en de risico’s van deze portefeuille tijdig te herkennen en zo nodig te beheersen. Daarmee is PAM het eerste pakket dat corporaties de mogelijkheid biedt om binnen één gebouw met meerdere huurcontracten met uiteenlopende looptijden, indexering en mutatiekansen te rekenen.