De inrichting van het VIM van Woonwenz uit Venlo is kort geleden flink uitgebreid! Het team Assetmanagement en de afdeling Gebiedsontwikkeling gaan VIM intensief gebruiken en hiervoor zijn diverse monitorschermen ingericht voor een complexmonitor, óók is er een scherm met CBS-wijk, en -buurtinfo toegevoegd.

Complexmonitor
Binnen Woonwenz is een team Assetmanagement opgericht met medewerkers van verschillende afdelingen. Binnenkort zal dit team opnieuw de strategieën gaan bepalen van alle complexen. In VIM staat bij elk complex alle afwegingsinformatie bij elkaar om tot een gefundeerde beslissing voor een complexstrategie te komen. De Google-kaarten en foto’s helpen voor de beeldvorming van het complex.

Monitor-SVB-Scores2.jpg

monitor-ratiowaarden2.jpg (1)
Voorbeelden van complexmonitorschermen

VIM Analyse
Op grond van deze afwegingsinformatie worden de strategieën herijkt en vastgelegd. De optelsom van de afzonderlijke strategiekeuzen wordt geanalyseerd in VIM Analyse. VIM Analyse wordt ook ingezet om complexen, buurten of wijken met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld op één of meerdere van bovenstaande scores. Welke wijken scoren slecht op qua woonduur en mutatiegraad? Welke complexen hebben de hoogste financiële waarden?

Analyse2.jpg
Streefhuren en WOZ-waarde van complexen in VIM Analyse

Gebiedsontwikkeling
De afdeling gebiedsontwikkeling monitort de wijken en buurten waar Woonwenz actief is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van wijk- en buurtmonitorschermen met informatie over het eigen bezit. Sinds kort heeft Woonwenz de wijk- en buurtindeling gelijkgetrokken met de CBS-indelingen. Dit heeft als voordeel dat informatie over eigen bezit kan worden vergeleken met informatie uit de CBS-wijken en buurten.

CBS info.jpg

CBS-info scherm met info over bevolking, woningvoorraad en voorzieningen van wijken en buurten.