Vastgoedsturing
Vastgoedsturing is al een aantal jaren een belangrijk thema bij woningcorporaties. Zeker sinds de Woningwet het verplicht om de activiteiten en de corporatiefinanciën op eenduidige wijze met elkaar te verbinden. Dit betekent dat bijvoorbeeld het verduurzamen van een deel van de voorraad moet worden afgewogen tegen investeringen in nieuwbouw. Een afweging die zowel op basis van  portefeuilledoelstellingen als op basis van rendement en risico moet worden gemaakt. Het verbeteren van de vastgoedsturing is cruciaal om de beslissingen te kunnen maken en hierover verantwoording af te leggen.

Maar het verbeteren van de vastgoedsturing is complex. De aanschaf en implementatie van software, waar je Batavia Groep van kent, vormt hierin slechts één (weliswaar belangrijk) onderdeel. Onze adviseurs beschikken, naast kennis van software, over vrijwel alle andere aspecten die met vastgoedsturing samenhangen. Planvorming, datakwaliteit, en organisatieontwikkeling bijvoorbeeld. Een greep uit een aantal recente opdrachten:

  • Actualisatie en (her)inrichting wensportefeuille
  • Uitwerken jaarcyclus vastgoedsturing
  • Assetmanagement als continu proces
  • Portefeuillesimulaties met PAM-Verkenningen

Bij veel van deze vraagstukken gaat het over het daadwerkelijk inbedden van vastgoedsturing in de huidige organisatie. Welke afdelingen moeten een rol krijgen bij vastgoedsturing? Alleen strategie en financiën of ook onderhoud, ontwikkeling en het woonbedrijf? En hoe gaat men samenwerken als de rollen duidelijk zijn? Ook het verbinden van de top-down strategie-ontwikkeling met de bottom-up uitwerking van complexplannen is een veel voorkomend vraagstuk is. Een vraagstuk dat alleen oplosbaar is als alle betrokkenen hun bijdrage leveren. Het is geen oplossing die in een paar maanden gerealiseerd kan worden, maar het is feitelijk een continu proces van veranderen en verbeteren.

Vastgoedsturing: een proces van verdiepen en verbinden
Vastgoedsturing begint met weten waar je het over hebt; de vastgoeddata moeten in orde zijn. Weliswaar beschikken corporaties over veel vastgoeddata, maar de data is vaak van onvoldoende kwaliteit.  Ook wordt er maar weinig sturingsinformatie uit gehaald. Het verbinden van verschillende databronnen en zorgen voor een kwalitatief blijvend goede dataset is dan ook een vereiste. Daarnaast is het belangrijk dat de corporatie haar plannen goed heeft uitgewerkt in concrete doelstellingen. Wat willen we bereiken op het gebied van kwaliteit en betaalbaarheid? En wat zijn de bijbehorende financiële randvoorwaarden? Als deze input goed op orde is, kunnen er scenario’s gemaakt worden. Scenario’s die zijn gebaseerd op de werkelijke data en inzicht geven aan besluitvormers. Inzicht in realisatie van de wensportefeuille, de aard en omvang van investeringen, de vastgoedexploitatie en de complexprestaties.

Dit proces is omvangrijk en het is meestal niet mogelijk om dit in een keer te verbeteren. Door dit proces op te knippen in meerdere deelprocessen wordt het mogelijk stapsgewijs en blijvend te verbeteren. In dat geval zal de verbetering van de vastgoedsturing gepaard gaan met organisatieontwikkeling. Elk deelproject moet hieraan bij dragen. Onze adviseurs kunnen helpen met het verdiepen van de vastgoedsturing en deze te verbinden met de huidige processen in de corporatie

Portefeuilleverkenningen met PAM
Effectieve en efficiënte vastgoedsturing vereist inzicht in de toekomstige ontwikkeling van de vastgoedprestaties en de onderlinge samenhang. Het is essentieel dat het simuleren van de portefeuille-ontwikkeling direct kan worden verbonden aan het doorrekenen van kasstroom- en vermogensratio’s. Bij veel corporaties gebeurt dit tot op heden met verschillende softwareoplossingen die elk op eigen wijze moeten worden ingericht.

In 2017 ontwikkelden Batavia Groep en Fakton de module PAM-Portefeuille Verkenningen. Deze module maakt het mogelijk om het simuleren van de maatschappelijke prestaties direct te verbinden met de simulatie van de kasstroom- en vermogensontwikkeling. Bij het adviseren van corporaties over (alternatieven voor) hun portefeuillestrategie maken onze mensen gebruik van deze module. De praktijk heeft geleerd dat we met een gestroomlijnde inrichting in korte tijd een gedegen beeld kunnen geven van (on)mogelijke portefeuille-strategieën. Desgewenst kunnen wij adviseren over zaken als portefeuille-indelingen, prestentatie-indicatoren en afwegingskaders.

Mochten de corporaties daarna zelf aan de slag willen gaan met de PAM-software dan volstaat een korte gebruikersinstructie. Pas wanneer de corporatie hier zelf aan toe is, kan zij daarna kiezen voor een volledige implementatie van PAM.

Meer informatie